Tamil Nadu implements ban on cotton candy due to carcinogen presence

The recent decision by the Tamil Nadu government to ban the sale of cotton candy has sparked discussions on food safety and regulatory measures. The ban was enacted after traces of the carcinogen Rhodamine B were discovered in cotton candy samples collected from Chennai’s beaches. This move follows a similar ban by the Union Territory of Puducherry just a week earlier.

Rhodamine B, a chemical commonly used as a textile dye, gives cotton candy its bright pink color. It has various applications in biotechnology, such as tracing pollutants in water systems. However, the use of this chemical in food products poses potential health risks.

While there is limited research on Rhodamine B’s effects on humans, animal experiments have indicated fatal consequences with ingestion of less than 150 gm of the chemical. It is classified as a carcinogen in California and the European Union. Prolonged consumption of Rhodamine B can lead to liver dysfunction or cancer, while acute ingestion may result in gastrointestinal side effects.

The ban in Tamil Nadu prohibits the sale of cotton candy at marriage ceremonies and public functions, highlighting concerns over food safety. However, it is important to note that no other states in India have conducted similar tests to determine the presence of the carcinogen in cotton candy. This raises the question of whether cotton candy in other regions is safe for consumption.

India’s approach to tackling food adulteration has been a topic of discussion. The switch from natural to synthetic coloring agents has become more prevalent in recent years, leading to calls for warning labels on processed foods and stricter regulations. In November 2023, the Parliamentary Standing Committee for Home Affairs proposed stringent measures, including imprisonment and fines, for those selling adulterated food.

The ban on cotton candy in Tamil Nadu highlights the importance of ensuring food safety and implementing regulatory measures. It serves as a reminder of the risks associated with consuming products that contain harmful additives and artificial coloring agents. The government and relevant authorities must continue to prioritize the monitoring and regulation of food products to protect consumers’ health.

Den nyligen fattade beslutet av Tamil Nadus regering att förbjuda försäljningen av sockervadd har lett till diskussioner om livsmedelssäkerhet och reglerande åtgärder. Förbudet infördes efter att spår av cancerframkallande ämnet Rhodamine B upptäcktes i sockervadd-prover som samlats in från stränderna i Chennai. Detta följer ett liknande förbud som infördes av Union Territory of Puducherry bara en vecka tidigare.

Rhodamine B, en kemikalie som vanligtvis används som ett textilfärgämne, ger sockervadd sin livliga rosa färg. Den har olika tillämpningar inom bioteknik, såsom att spåra föroreningar i vattensystem. Men användningen av denna kemikalie i livsmedelsprodukter innebär potentiella hälso risker.

Medan det finns begränsad forskning om Rhodamine B:s effekter på människor, har djurförsök indikerat ödesdigra konsekvenser vid intag av mindre än 150 g av ämnet. Det klassificeras som en cancerframkallande i Kalifornien och Europeiska unionen. Långvarig konsumtion av Rhodamine B kan leda till leverskada eller cancer, medan akut intag kan ge gastrointestinala biverkningar.

Förbudet i Tamil Nadu förbjuder försäljningen av sockervadd vid bröllop och offentliga tillställningar och lyfter fram oro över livsmedelssäkerhet. Det är dock viktigt att notera att ingen annan delstat i Indien har genomfört liknande tester för att avgöra om sockervadd innehåller cancerframkallande ämnen. Detta väcker frågan om sockervadd i andra regioner är säkert att konsumera.

Indiens tillvägagångssätt för att bekämpa förfalskning av livsmedel har varit föremål för diskussion. Övergången från naturliga till syntetiska färgämnen har blivit allt vanligare under de senaste åren, vilket har lett till krav på varningsetiketter på processade livsmedel och strängare regleringar. I november 2023 föreslog parlamentets stående kommitté för inrikesfrågor strängare åtgärder, inklusive fängelse och böter, för dem som säljer förfalskade livsmedel.

Förbudet mot sockervadd i Tamil Nadu understryker vikten av att säkerställa livsmedelssäkerhet och genomföra reglerande åtgärder. Det fungerar som en påminnelse om riskerna med att konsumera produkter som innehåller skadliga tillsatser och konstgjorda färgämnen. Regeringen och berörda myndigheter måste fortsätta att prioritera övervakningen och regleringen av livsmedelsprodukter för att skydda konsumenternas hälsa.

Vill du läsa mer om livsmedelssäkerhet och reglering kan du besöka följande länkar:

Livsmedelsverket
Folkhälsomyndigheten