Reviving a Piece of History: Ransom’s Candy Store Reopens in Desloge

In April 2022, John Wigger and Chris Warden purchased the vacant Ransom’s building in Desloge with the intention of renovating it for rental purposes. However, as they learned more about the building’s history and the beloved original owner, Mr. Ransom, their plans took a different turn.

During the renovation process, Warden stumbled upon a plastic sign that read “candy store,” which they took as a serendipitous sign to restore Ransom’s to its former glory. Thus, the idea of reopening the store as a candy shop was born.

Besides selling candies and sweets, the new Ransom’s offers a wide array of locally made products, including rubs and seasonings, soaps, charcuterie boards, books, shirts, honey, salsa, soups, jams, and more. The owners actively collaborate with various local artisans, and Wigger even has his own line of Hawthorne Forge knives available. To cater to younger customers, Ransom’s also offers kid-friendly options like slime and edible bubbles.

Since its ribbon-cutting in October, the store has quickly expanded its product range and welcomes customer suggestions for new items. Warden and Wigger strive for Ransom’s to be a store that aligns with the community’s desires and needs, and they are dedicated to providing a diverse and ever-evolving selection.

Aside from offering mouth-watering treats and unique local products, Ransom’s provides a space for friendship and fun. The owners take joy in witnessing children filling their jelly bean bags and receiving visits from previous customers who remember the original Ransom’s. The nostalgia surrounding the store has been well-received by patrons, creating a sense of happiness and connection.

Ultimately, Warden and Wigger invite the community to make Ransom’s a regular part of their routines, offering competitive prices on drinks and even a special insulated cup for unlimited discounted refills. With their dedication to quality, customer satisfaction, and preserving the store’s historical charm, Ransom’s Candy Store in Desloge enters a new era as a beloved local establishment.

I april 2022 köpte John Wigger och Chris Warden den tomma Ransom-byggnaden i Desloge i syfte att renovera den för uthyrning. Men när de lärde sig mer om byggnadens historia och den älskade tidigare ägaren, herr Ransom, tog deras planer en annan vändning.

Under renoveringsprocessen snubblade Warden över en plastskylt som sa “godisaffär”, vilket de tolkade som ett ödesmättat tecken att återställa Ransom’s till sin forna glans. Så föddes idén att återöppna affären som en godisbutik.

Förutom att sälja godis och sötsaker erbjuder det nya Ransom’s också ett brett utbud av lokalt tillverkade produkter, inklusive kryddor, tvålar, charkbrädor, böcker, tröjor, honung, salsa, soppor, sylt och mer. Ägarna samarbetar aktivt med olika lokala konstnärer, och Wigger har till och med sin egen serie av Hawthorne Forge-knivar tillgängliga. För att tillfredsställa yngre kunder erbjuder Ransom’s också barnvänliga alternativ som slime och ätbara bubblor.

Sedan invigningen i oktober har butiken snabbt utökat sitt produktutbud och välkomnar kundförslag på nya varor. Warden och Wigger strävar efter att Ransom’s ska vara en butik som är i linje med gemenskapens önskemål och behov, och de är dedikerade till att erbjuda ett varierat och ständigt föränderligt urval.

Förutom att erbjuda läckerheter och unika lokala produkter ger Ransom’s också utrymme för vänskap och skoj. Ägarna gläds åt att se barn fylla sina påsar med gelébönor och få besök av tidigare kunder som minns det ursprungliga Ransom’s. Nostalgin kring affären har välkomnats av besökarna och skapar en känsla av lycka och samhörighet.

Till sist bjuder Warden och Wigger in gemenskapen att göra Ransom’s till en regelbunden del av sina rutiner genom att erbjuda konkurrenskraftiga priser på drycker och till och med en särskild isolerad kopp för obegränsade rabatterade påfyllningar. Med sin hängivenhet till kvalitet, kundnöjdhet och bevarandet av affärens historiska charm går Ransom’s Candy Store i Desloge in i en ny era som en älskad lokal institution.

Keys terms/jargon:
– Ransom’s: En tidigare butik i Desloge som har blivit renoverad och återöppnad som en godisaffär.
– Renovation: Renovering, att göra om eller förbättra en byggnad eller plats.
– Locally made products: Lokalt tillverkade produkter, produkter som är producerade inom samma lokala område.
– Rubs and seasonings: Kryddor och kryddblandningar som används för att smaksätta mat.
– Charcuterie boards: Charkuteribrickor, brickor som används för att servera och presentera olika charkuterier.
– Hawthorne Forge knives: Knivar som tillverkas av Wigger under varumärket Hawthorne Forge.
– Kid-friendly options: Barnvänliga alternativ, produkter eller alternativ som är lämpliga och attraktiva för barn.
– Nostalgia: Nostalgi, en känsla av hängivenhet eller längtan till en tidigare tid.
– Competitive prices: Konkurrenskraftiga priser, priser som är jämförbara eller lägre än andra liknande produkter eller tjänster på marknaden.