Reliance Consumer Products to Acquire Ravalgaon’s Confectionery Business

Reliance Consumer Products Limited (RCPL) has announced its plans to acquire the confectionery business of Ravalgaon, a renowned candymaker. In a filing to the exchanges, Ravalgaon Sugar Farm Ltd stated that the board of directors has approved the sale, transfer, and assignment of trademarks, recipes, and all intellectual property rights associated with the company’s sugar boiled confectionery business to RCPL for a consideration of ₹27 crore.

With this acquisition, RCPL will gain the rights to popular brands like Pan Pasand and Mango Mood. However, the transaction does not include a slump sale of all assets and liabilities of Ravalgaon. The company will retain ownership of other assets such as property, land, plant, building, equipment, and machinery.

The transaction is expected to be completed by the end of March. After the acquisition, Ravalgaon will be restricted from manufacturing, sourcing, marketing, distributing, or engaging in any business activity related to the products of the company, including sugar confectionery, jelly confectionery, and fruit confectionery. However, Ravalgaon will still have the opportunity to continue contract manufacturing and packaging for third parties, as well as for RCPL.

Ravalgaon, founded in 1933, has faced challenges in sustaining its sugar boiled confectionery business in recent years. The company has experienced a decline in market share due to increased competition from both organized and unorganized players in the industry. Additionally, rising raw material, energy, and labor prices have affected its profitability.

The COVID-19 pandemic further exacerbated Ravalgaon’s financial position, as schools, offices, and other out-of-home businesses remained closed for an extended period. The company’s factory, machinery, and equipment have also aged, leading to increased production costs and wastage.

RCPL, a subsidiary of Reliance Retail Ventures Limited, operates in the fast-moving consumer goods sector. The company has expanded its product portfolio to include staples, biscuits, beverages, confectionery, chocolates, as well as home and personal care items. RCPL has previously made strategic acquisitions, including carbonated drinks brand Campa and investments in Sosyo beverages and Lotus Chocolates.

The acquisition of Ravalgaon’s confectionery business by RCPL will not only strengthen its presence in the confectionery market but also provide an opportunity for Ravalgaon to focus on its other assets and explore new avenues for growth.

Reliance Consumer Products Limited (RCPL) har meddelat sina planer att förvärva Ravagalgaons godisföretag. I en inlämning till börsen meddelade Ravagalgaon Sugar Farm Ltd att styrelsen har godkänt försäljningen, överföringen och tilldelningen av varumärken, recept och alla immateriella rättigheter som är associerade med företagets sockerkokta godisverksamhet till RCPL för en summa av 27 crore (indiska rupier).

Med detta förvärv kommer RCPL att få rättigheterna till populära varumärken som Pan Pasand och Mango Mood. Dock inkluderar transaktionen inte en avyttring av alla tillgångar och skulder hos Ravagalgaon. Företaget kommer att behålla ägande till andra tillgångar såsom fastigheter, mark, anläggningar, byggnader, utrustning och maskiner.

Transaktionen förväntas vara klar vid slutet av mars. Efter förvärvet kommer Ravagalgaon att vara begränsat från att tillverka, köpa in, marknadsföra, distribuera eller bedriva någon affärsverksamhet som är relaterad till företagets produkter, inklusive sockerkonfektyr, gelékonfektyr och fruktgodis. Dock kommer Ravagalgaon fortfarande ha möjlighet att fortsätta kontrakttillverkning och förpackning åt tredje part, samt för RCPL.

Ravagalgaon, grundat 1933, har stött på svårigheter med att upprätthålla sin sockerkokta godisverksamhet de senaste åren. Företaget har upplevt en nedgång i marknadsandelar på grund av ökad konkurrens från både organiserade och oorganiserade aktörer i branschen. Dessutom har stigande råvaru-, energi- och arbetskostnader påverkat lönsamheten.

COVID-19-pandemin har ytterligare förvärrat Ravagalgaons ekonomiska ställning, då skolor, kontor och andra verksamheter utanför hemmet har varit stängda under en längre tid. Företagets fabrik, maskiner och utrustning har också åldrats, vilket har lett till ökade produktionskostnader och spill.

RCPL, ett dotterbolag till Reliance Retail Ventures Limited, verkar inom snabbrörliga konsumentvaror. Företaget har utökat sin produktportfölj för att inkludera baslivsmedel, kex, drycker, konfektyr, choklad samt hem- och personvårdsprodukter. RCPL har tidigare gjort strategiska förvärv, inklusive kolsyrade dryckesvarumärket Campa och investeringar i Sosyo-drycker och Lotus Chocolates.

Förvärvet av Ravagalgaons konfektyrföretag av RCPL kommer inte bara att stärka dess närvaro på konfektyrmarknaden utan också ge Ravagalgaon möjlighet att fokusera på sina andra tillgångar och utforska nya tillväxtmöjligheter.